Wellrest Float unikt projekt Artiklar Vägbeskrivning Öppettider / Pris Aktuellt

Privacy Policy

Alla websidor på internet ska innehålla liknande denna information enligt svensk lagstiftning.

Alla sidor under www.wellrest.se är skyddad av upphovsrätt.

Villkor och bestämmelser

Innan du använder denna hemsida ber vi dig att läsa nedanstående information om Restingwells ansvar och hantering av personlig information. Genom att besöka och använda denna hemsida godkänner du tills vidare nedanstående villkor och bestämmelser. Om du inte godkänner dem ombeds du vänligen att inte använda denna hemsida.

Allmänt

Denna hemsida kontrolleras av och är utformad av Restingwell, Sweden (med undantag för länkar till externa hemsidor). Hemsidan är utarbetad för användning av personer i Sverige och information gällande Restingwells produkter och service m.m. gäller bara i Sverige. Personer i andra länder hänvisas till hemsidorna för de lokala verksamheterna i Restingwell gruppen. Tvister som eventuellt uppstår i förbindelse med dessa villkor och bestämmelser och som inte kan lösas i godo ska avgöras enligt svensk lag. Du får ladda ned och skriva ut det material som förekommer på hemsidan. Detta får bara göras för personligt, icke-kommersiellt bruk och under förutsättning att du återger alla relevanta tillkännagivanden om upphovsrätt och andra rättigheter på denna hemsida.


Upphovsrätt och rättigheter till varumärke

Du bör, om inte annat anges, anta att allt du ser eller läser på denna hemsida skyddas av upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter och att det bara får användas med hänsyn till dessa villkor och bestämmelser. Restingwell ger inga garantier för att din eventuella användning av material som återges på hemsidan inte kränker rättigheter som tillhör Restingwell eller tredje part, som inte är del av Restingwell gruppen. Bilder, text, ljud, programvara och annat material på hemsidan antingen tillhör eller används av Restingwell. Det är förbjudet att använda det nämnda materialet, om det inte uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser att sådan användning är tillåten. Varje oauktoriserad användning av materialet kan strida mot upphovsrättslagen eller annan lag.


Innehåll på hemsidan

Information på denna hemsida är avsedd att vara allmän konsumentinformation och görs tillgänglig utan någon form av garanti eller ansvar. Restingwell strävar efter att innehållet på hemsidan är så precist och aktuellt som möjligt, men det ges inga garantier för att innehållet är utan fel eller utelämnanden. Tills vidare förbehåller sig Restingwell rätten att när som helst radera, ändra eller lägga till innehåll på hemsidan. Den information som ges på hemsidan kan på inget sätt användas som ersättning för rådgivning eller behandling av läkare eller annan hälsoinrättning och informationen kan därför inte användas som utgångspunkt för diagnos eller behandling. Ansvarsfriskrivning

Användning av denna hemsida sker på eget ansvar. Varken Restingwell eller därmed förbundna företag är ansvariga för någon form av direkta, indirekta, oförutsedda eller förbundna skador som uppstått i samband med tillgång till och/eller användning av innehåll från denna hemsida.


E-post

Alla former av information eller material som du skickar till denna hemsida via e-post eller på annat sätt behandlas icke konfidentiellt. Restingwell förbehåller sig rätten att fritt använda sådan information för alla typer av ändamål utan betalning. Därutöver förbehåller sig Restingwell rätten att fritt använda alla typer av idéer, koncept, kunskap eller teknik som finns i sådan information för alla former av ändamål, däribland utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter utan betalning för detta.


Länkar

På olika ställen på denna hemsida hittar du länkar till andra hemsidor, som inte kontrolleras av Restingwell, men som kan vara relevanta i förhållande till specifika ämnen på vår hemsida. Dessa länkar är bara avsedda som en service till användarna av hemsidan. Det faktum att vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor innebär inte att Restingwell godkänner, bekräftar eller rekommenderar dessa hemsidor eller deras innehåll. Varken Restingwell eller därmed förbundna företag är ansvariga för innehållet på sådana externa hemsidor och/eller någon form av skador som uppstår i förbindelse med tillgång till och/eller användning av innehållet på dessa hemsidor.


Personlig information

Denna hemsida respekterar besökarnas rätt till anonymitet. Restingwell insamlar inte personlig information om besökare på vår hemsida, om inte besökaren frivilligt har gett oss informationen. Exempelvis insamlar Restingwell information, ibland av personlig karaktär, om besökare på hemsidan (t.ex. namn, yrke, adress, e-post och typ av förfrågan) i samband med svar på frågor och kommentarer, utskick av nyhetsbrev eller med syfte att kontakta vinnare av tävlingar m.m. Sådan information kommer alltid att hanteras i enlighet med gällande regler om hantering av personupplysningar m.m. och de kommer inte att användas för andra ändamål än för svar på besökares frågor och kommer inte att lämnas vidare till andra verksamheter utanför Restingwell gruppen utan ditt medgivande. Liksom många andra hemsidor använder denna hemsida så kallade "cookies", varigenom vår server registrerar viss information om besökarens profil och användning av vår hemsida. Restingwell insamlar i detta sammanhang ingen personlig information om besökarna och deras användning av hemsidan. Den registrerade informationen används bara för att förbättra vår hemsida till användarnas fördel.